motyw projekt pracujemy

O projekcie „Pracujemy na sukces zawodowy”

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POWR.01.02.01-18-0072/18 pod tytułem „Pracujemy na sukces zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

pracujemy na logowww

Wartość projektu: 753 472,75 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 635 026,83 zł
Beneficjent: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów
Czas trwania projektu: od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.
Adres Biura Projektu:      Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów

Grupa docelowa

 

Grupa docelowa to 60 osób w tym osoby z niepełnosprawnościami spełniające następujące warunki:

 1. w wieku 15 - 29 lat,
 2. zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa podkarpackiego,
 3. nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET,
 4. bez pracy (bierne zawodowo) lub
 5. ubodzy pracujący/ osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych/ osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych.

Uczestnik Projektu nie może należeć do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj.:

 1. osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:
  • osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 
  • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
 2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej - wywodzący się z powyższych grup docelowych.

Grupę docelową projektu w 50% (30 osób) stanowić będą mieszkańcy miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Są to miasta: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Planowane formy wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe.
  Obejmujące diagnozę polegającą na identyfikacji potrzeb oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym diagnoza oddalenia od rynku pracy, opracowanie informacji o potencjale i predyspozycjach zawodowych Uczestników, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, indywidualne i kompleksowe doradztwo w obszarze planowania kariery zawodowej.
 • Szkolenie - zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika oraz zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego lub regionalnego rynku pracy prowadzące do zdobycia kompetencji lub podniesienia lub uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje i kwalifikacje wraz z wypłatą stypendium szkoleniowego.
 • Staże – trwające 6 miesięcy, zgodne z branżą wskazaną w Indywidualnym Planie Działania wraz z wypłatą stypendium stażowego, a także zapewnioną przez zakład pracy opieką dla Uczestników Projektu.

Dodatkowe wsparcie

 

W ramach projektu przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia w postaci zwrotu kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe oraz staże.

Planowane efekty projektu:

 
 • indywidualne oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, aktywizacja społeczno-gospodarcza osób młodych stanowiących tzw. Młodzież NEET oraz ubogich pracujących/ osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/ pracujących w ramach umów cywilnoprawnych dla 60 Uczestników Projektu;

 • podniesienie/ zmiana/ nabycie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatów i/lub zaświadczeń, potwierdzających nabyte kwalifikacje i kompetencje w wyniku przeprowadzonych szkoleń przez 60 Uczestników Projektu;

 • nabycie doświadczenia zawodowego przez 31 Uczestników Projektu poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w przedsiębiorstwach z województwa podkarpackiego i opiekę merytoryczną sprawowaną przez opiekunów stażystów;

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS